Onlangs ging het op Neder-L over de vraag of beta- en gammawetenschappers zich zomaar aan onderzoek binnen de taalkunde mogen wagen, al dan niet gehinderd door enige taalkundige basiskennis. Over die discussie wil ik het vandaag niet hebben, maar een van de bijdragen aan het debat zette me wel verder aan het denken: Asya Pereltsvaig (Stanford University) plaatste op haar blog Languages of the World een reactie met de weinig tot de verbeelding sprekende titel If you are not a linguist… learn some linguistics first! Daarin veegt ze de vloer aan met de meeste argumenten aan het adres van taalkundigen die liever geen beta’s en gamma’s in de weg zien lopen.

Met één argument doet ze dat echter niet, om de simpele reden dat het een terechte opmerking is: de taalkunde zit met wat Pereltsvaig the poor PR problem noemt. Dat pr-probleem uit zich op twee manieren. Eén: de bevindingen van taalkundig onderzoek worden vaak in gesimplificeerde of ronduit foute vorm vermeld in de media, tot grote frustratie van de taalkundigen zelf, en het meeste “taalkundige onderzoek” dat in de media komt, is dan vaak nog afkomstig van die beta’s en gamma’s ook! Het is een verzuchting die ik intussen al vaak heb gehoord, en ik vraag me daarbij vooral af: doen taalkundigen dan eigenlijk wel genoeg inspanningen om hun onderzoek tot bij een groter publiek te krijgen? Sommige collega’s in de humanities (en ook daarbuiten) doen weinig tot geen moeite om veelbelovende onderzoeksresultaten in een persbericht, blogpost of zelfs maar een tweet te gieten, maar klagen dan wel dat journalisten hen nooit weten te vinden. Wetenschapscommunicatie moet van twee kanten komen, laat dat duidelijk zijn.

Twee: het brede publiek heeft vaak geen idéé van wat taalkunde nu eigenlijk precies inhoudt, en daar moet dringend verandering in komen. Hier ligt – nog maar eens – een belangrijke taak voor het onderwijs: in het basis- en secundair onderwijs wordt nu (te) weinig aandacht besteed aan taalkunde, en dat brengt ons hele vakgebied schade toe. Jaar na jaar hoor ik op de SID-in’s aspirant-neerlandici vertellen hoe ze Nederlands willen komen studeren uit liefde voor de Nederlandse literatuur, maar het aantal laatstejaars dat z’n hart heeft verloren aan de taalkunde kan ik nog steeds op één hand tellen – een gemiste kans, en het is niet evident om onze studenten in die paar verplichte vakken Nederlandse Taalkunde in de opleiding alsnog de liefde voor de linguïstiek bij te brengen (al doen we uiteraard ons uiterste best).

Als ik met leerkrachten Nederlands praat over die in mijn ogen gebrekkige aandacht voor taalkunde in de klas, krijg ik meestal een van de volgende antwoorden:

 1. “Ja inderdaad, vroeger moesten mijn leerlingen tenminste nog alle spellingregels kennen, terwijl ze nu niet eens de dt-regels kunnen onthouden!”
 2. “Moeten we dan echt weer met zinsontleding aan komen zetten?”
 3. “Euh, ik hou me zoveel mogelijk aan het handboek, en daarin komt taalkunde ook aan bod.”

De eerste twee antwoorden laten zien hoe beperkt het thema ‘taalkunde’ nog steeds geïnterpreteerd wordt: de meesten denken meteen aan spelling, zinsontleding en woordleer terug. De oudere generatie doet dat meestal met enige weemoed, de jongere vaak met onverholen gruwel (al geloof ik maar al te graag dat dat niet geldt voor wie van mij zinsontleding heeft gekregen, maar goed). Taalkunde in de klas kan en moet echter een stuk breder gaan dan dat traditionele grammaticaonderwijs (waarvan de leereffecten trouwens verre van zeker zijn). Door het taalkundige veld een stuk breder open te trekken, kan ongeveer élke leerling er wel iets naar zijn of haar smaak vinden. Thema’s als taalverandering en taalvariatie lenen zich bijvoorbeeld perfect voor kleine onderzoeksprojectjes in (en naast) de klas, zoals ik onlangs nog tijdens een workshop voor leerkrachten Nederlands liet zien, en zodra de leerlingen geënthousiasmeerd zijn, krijg je als leerkracht ook de kans om ze met minder evidente thema’s kennis te laten maken.

Goed, nu dat derde typische antwoord nog. Omdat er in de (recentste) leerplannen Nederlands meer aandacht wordt besteed aan taalbeschouwing, komt dat thema inderdaad ook in de handboeken Nederlands aan bod. De kwaliteit van de gebruikte bronnen laat echter te wensen over, zo stelde collega Johan De Schryver (KU Leuven – Campus Brussel) onlangs nog in een (zeer lezenswaardig) stuk in Over Taal over hoe taalvariatie behandeld wordt in handboeken Nederlands voor het secundair onderwijs:

Ook het bronnenbeleid bij de taalbeschouwing stelt teleur. De leerlingen krijgen geen beeld van het wetenschappelijk onderzoek over taalvariatie en de Vlaamse problematiek in het bijzonder. Ze krijgen enkel een aantal meningen voorgeschoteld, geen feitenmateriaal. Taaldeskundigen hebben nauwelijks een stem in de schoolboeken. Als ze al aan bod komen, is het doorgaans in hele korte stukjes uit de populaire media, waarin ze globale standpunten innemen.

Wat in handboeken Nederlands wordt aangeboden, volstaat (voorlopig) dus niet. Het is te generaliserend, te subjectief, en het mist vaak diepgang. Vervang de soundbites uit de handboeken liever door (iets) langere taalkundige artikelen uit populairwetenschappelijke tijdschriften voor het bredere publiek, zoals Over Taal (vooral Vlaams), Onze Taal (vooral Nederlands) of Neerlandia (Nederlands-Vlaams). Behalve meer diepgang heeft die werkwijze trouwens nog een bijkomend voordeel: je werkt op een geïntegreerde manier aan verschillende vaardigheden tegelijk.

In de derde graad is het meer dan wenselijk om vaardigheden zo veel mogelijk geïntegreerd aan te bieden en met andere leerplancomponenten te verbinden. Wie een tekst over een wetenschappelijk onderzoek naar taalverwerving laat lezen en structureren, werkt tegelijkertijd aan taalbeschouwing, lees- en schrijfvaardigheid. Een leerling die naar aanleiding van een roman over een bepaald thema ook een zakelijke tekst daarover leest en dan een beoordelende tekst schrijft, is zowel met literatuur, met lezen en schrijven aan de slag. Die manier van werken maakt het onderwijs levensecht, motiverend en werkt ook tijdsbesparend.

Leerplan Katholiek Onderwijs Vlaanderen derde graad ASO/KSO/TSO (D/2014/7841/001), p. 43. 

Het bovenstaande is uiteraard verre van nieuw: de vaststelling dat leerlingen écht wel warm kunnen worden gemaakt voor taalkundige thema’s werd al verschillende keren eerder gemaakt. Zo promoveerde de Nederlandse onderzoeker Ton Hendrix in 1998 in Nijmegen op het thema “taalkunde in de klas”. Onze Taal wijdde er toen een artikel aan, waarin het onderzoek verder wordt toegelicht. Hendrix schreef enkele cursussen waarin taalkundige onderwerpen aan bod kwamen, en leerkrachten Nederlands testten die uit. De leerlingen waren erg enthousiast over de lessen, en uit de eindtoetsen bleek dat ze ook zeer goed scoorden. De enige voorwaarde, aldus Hendrix, is dat er voldoende materiaal beschikbaar is, dat zowel voor leraren als voor leerlingen interessant is.

En dan komen we weer bij de taalkundigen terecht: zij moeten ervoor zorgen dat er lesmateriaal is waarin hun specialistische kennis op een begrijpelijke manier verwoord wordt, bijvoorbeeld door (ook) stukken in Over Taal of Onze Taal te publiceren. Op die manier krijgen ze meteen de kans om dat “poor PR problem” bij de wortel aan te pakken: taalkunde krijgt een plaats in het onderwijs, én taalkundig onderzoek raakt tot bij een ruimer publiek. Twee vliegen in één klap.

Een andere manier is om gewoon zélf een handboek te schrijven. Zowel in Vlaanderen als in Nederland zijn er pogingen geweest om dergelijke handboeken ingang te laten vinden in het secundair onderwijs: in Vlaanderen bijvoorbeeld het recent nog geüpdatete Taalboek Nederlands (Smedts & Van Belle), en in Nederland het in 2006 verschenen Taalkunde voor de tweede fase van het vwo (via Google Books kun je er stukken van inkijken). Dergelijke boeken hebben echter nooit écht de lessen Nederlands weten te veroveren, terwijl de courante methodes Nederlands het op het gebied van taalkunde dus nog steeds laten afweten.

Nochtans vormt taal een prominent onderdeel van onze samenleving: we maken er elke dag gebruik van, en het bepaalt in belangrijke mate hoe een cultuur vorm krijgt. Door jarenlang taalkundig onderzoek krijgen we als taalkundigen stilaan zicht op hoe mensen een taal leren, hoe taal verandert en hoe verschillende talen naast elkaar blijven bestaan. Dat leerlingen zo een diepgaander inzicht krijgen, kan ook maatschappelijke discussies ten goede komen: als we het in Vlaanderen nog maar eens over standaardtaal en tussentaal (moeten) hebben, bijvoorbeeld, of als anderstaligen opnieuw een veeg uit de pan krijgen voor hun ondermaatse Nederlands. Burgers met enig taalkundig inzicht kunnen dan voor een veel beter gefundeerd maatschappelijk debat zorgen, wat tot een sterker taalbeleid kan leiden. Als de voordelen zo groot zijn, dan is het toch jammer dat we zo ter plaatse blijven trappelen?

Eén laatste bedenking nog: al het bovenstaande heeft geen enkele kans op slagen als het initiatief enkel van de taalkundigen uit komt. Een dergelijke ‘top down’-benadering kan verstikkend werken als leerkrachten Nederlands niet overtuigd zijn van de meerwaarde van taalkunde in de klas. Een gedegen samenwerking met het veld is dus van primordiaal belang, en dan heb je nood aan zowel ‘top down’- als ‘bottom-up’-initiatieven. Waar zitten al die leerkrachten Nederlands met een passie voor taal en taalkunde? Hebben ze toegang tot de wetenschappelijke literatuur (Nederlandse Taalkunde of Taal en Tongval bijvoorbeeld, om maar twee tijdschriften te noemen die gratis beschikbaar zijn)? Kúnnen ze daar iets mee in de klas? Nu en dan zie ik wel eens een leerkracht op pakweg HSN met een veelbelovend project(je), maar al bij al blijft het aantal leerkrachten beperkt. Ontbreekt het geschikte materiaal? Zit het programma al te vol? Staat de directie er niet achter? Laat hun vak- of didactische kennis het niet toe? Of hebben de meeste leerkrachten gewoon niet de ambitie om eens iets nieuws uit te proberen? Dat laatste kan ik in elk geval niet geloven: sinds de lancering van onze Facebookgroep voor (Vlaamse) taalleerkrachten zie ik dagelijks nieuwe ideeën en tips verschijnen – zelfs tijdens de vakantie. Aan de liefde voor het vak kan het dus alvast niet liggen!

Over taalkunde in het onderwijs zijn talloze artikels, boeken en rapporten verschenen. Hieronder nog wat leestips, voor wie meer wil weten:

 • Enkele jaren terug verscheen een studie van Helge Bonset en Mariette Hoogeveen, waarin ze een inventarisatie maakten van het eerdere empirische onderzoek naar taalbeschouwing in het basis- en voortgezet onderwijs. Het rapport is hier terug te vinden. Bonset schreef er ook een – iets bondigere – bijdrage over voor het Tijdschrift Taal (jg. 2, nr. 3).
 • In 2010 verscheen met Linguistics at school. Language awareness in primary and secondary education (Denham & Lobeck 2010). In ruim twintig bijdragen wordt getoond hoe er in de Verenigde Staten (en daarbuiten) wordt omgesprongen met taalkunde in het basis- en secundair onderwijs.
 • In datzelfde jaar verscheen ook een speciale editie van Levende Talen, onder redactie van Ton Hendrix en Hans Hulshof, getiteld Taalkunde en het schoolvak Nederlands.
 • In dit (Engelstalige) artikel vertelt een leerkracht Engels uit de Verenigde Staten over ze haar leerlingen een semester lang heeft laten kennismaken met taalkunde in al haar facetten: fonetica, morfologie, taalverwerving, sociolinguïstiek, taalgeschiedenis, enzovoort. Ze bespreekt daarbij ook eerdere projecten, en de voor- en nadelen die ze zelf heeft ervaren.

3 reacties

 1. Dag Steven,
  Je haalt daar inderdaad een paar pijnpunten aan. Vanuit de praktijk meen ik te weten waarom taalboeken van buitenaf niet zo gemakkelijk ingang vinden in het onderwijs (zeker de middenschool). Heel eenvoudig: scholen beslissen om een bepaalde lesmethode te gebruiken, ouders moeten die dan aankopen (met de leerwerkboeken tegenwoordig is dat effectief een aankoop; je kan die niet huren), en omdat de ouders toch al zoveel geld voor dat boek hebben betaald, hebben veel leerkrachten al vaak niet meer de vrijheid om extra materiaal te gebruiken in de klas, zeker niet als ze er kopies uit maken. Dat zijn namelijk extra kosten, bovenop die lesmethode die je dan zelf ook maar half gebruikt. Dat appreciëren directie en ouders (terecht) niet. In de hogere jaren speelt het probleem minder, omdat heel wat leerkrachten dan wel zelf hun cursussen samenstellen.
  En daar komt probleem twee: een eigen cursus samenstellen vraagt hèèl vèèl tijd. Zelf materiaal zoeken en dat zo aanpassen dat het in een les gebruikt kan worden, dat is heel arbeidsintensief. En dat soms elk jaar opnieuw, omdat je weer eens een ander jaar en/of een andere richting voorgeschoteld krijgt. Bovendien vraagt het van een leerkracht een heel brede vakkennis. Niet alleen op didactisch vlak (uiteraard), maar ook van zowel literatuur als linguïstiek. En laten nu net de meeste neerlandici omwille van de literatuur voor de studie Nederlands kiezen …
  Ten slotte heb je de inspectie. Zelfs al ben je zo’n kundige, gedreven leerkracht die zelf cursussen maakt met boeiend materiaal voor alle aspecten van het vak, dan nog kun je een inspecteur treffen die je werk afkeurt omdat het niet volgens ‘de regeltjes’ is. Regeltjes die niet altijd expliciet in die eindtermen staan, maar die via bijscholingen en dergelijke worden doorgegeven. Ik heb al gehoord dat het er sinds de nieuwe leerplannen, die op zich schijnbaar veel vrijheid bieden, echt niet beter op is geworden. Een leerkracht is niet zo vrij als het soms lijkt.
  Conclusie: veel leerkrachten kiezen voor een bestaande lesmethode ofwel omdat ze geen keuze hebben, ofwel omdat het de meest ‘veilige’ en minst tijdrovende weg is. Ik kan hen dat echt niet kwalijk nemen, zeker niet de beginnende leerkrachten en degenen die echt elk jaar een heel nieuwe lesrooster voorgeschoteld krijgen. Ik heb ooit in een school gestaan waar dat gewoon het beleid was (elk jaar nieuwe lesroosters en zo weinig mogelijk parallelklassen), om te voorkomen dat geroutineerde leerkrachten zouden ‘indommelen’. Als taalkundigen echt willen dat de meest recente bevindingen tot in het onderwijs, en liefst ook de media doordringen, dan zullen ze die hapklaar en ‘sexy’ moeten maken. In de vorm van lespakketten gieten bijvoorbeeld. Of in de vorm van een artikeltje met een prikkelende titel en een niet te lange tekst met vlot leesbare zinnen. Niet elke taalkundige kan dat, vrees ik.

 2. Er zijn inderdaad heel wat “randfactoren” die mijn warme oproep in de weg staan, en daar ben ik me volledig van bewust – maar laat me dat dan meteen ook zeer spijtig vinden. Het klopt dat leerkrachten, mee onder druk van ouders en directie, vaak aan een methode vasthouden en daar weinig tot niet van afwijken. Het klopt ook dat een eigen cursus samenstellen enorm veel tijd kost, en dat die cursussen jaar na jaar aangepast en vernieuwd moeten worden. En het klopt helaas ook dat de doorlichting niet altijd even positief staat tegenover leraren die nieuwe dingen uitproberen en afwijken van de platgetreden paden. Die factoren heb ik, samen met verschillende andere argumenten die je nog kan bedenken, niet in mijn stuk opgenomen, omdat het in mijn ogen makkelijk is om je erachter te verstoppen.
  Dat laatste lijkt te impliceren dat ik leraren iets kwalijk neem, maar dat is absoluut niet mijn bedoeling: ik besef maar al te goed dat leraren nu al dag in dag uit hard werken aan hun lessen, maar als we écht werk willen maken van “taalkunde in de klas”, dan hebben we nood aan leraren die dingen willen uitproberen, die “outside of the box” willen denken en verder dan het handboek willen kijken (en daarvoor de vrijheid krijgen binnen hun school). Misschien kunnen we dan op die manier ook doordringen tot de handboekenmakers en leerplansamenstellers, en dan zijn we vertrokken. Ik geloof veel meer in “bottom-up” dan in “top-down”, en dus verwacht ik veel van het werkveld zelf.
  Ze kunnen dat echter niet alleen, dat besef ik maar al te goed: er is nood aan een gedegen vakkennis, zowel vakinhoudelijk als vakdidactisch, en daar moeten lerarenopleidingen dus nadrukkelijk op blijven inzetten – terwijl ik net een beetje de indruk krijg dat ‘Nederlands’ als vak steeds meer wegdeemstert in heel wat opleidingen. Taalkundigen moeten bovendien het juiste materiaal aanleveren, en dat materiaal (in welke vorm dan ook) moet afgestemd zijn op de doelgroep. Het allerbelangrijkste blijft samenwerking, tussen alle actoren: leraren, schoolboekenmakers, beleidsmakers, opleidingen en taalkundigen.

  1. Klopt. Als individu kunnen we elkaar maar beter zoveel mogelijk ondersteunen en vanuit de eigen expertise handvaten aanreiken, in plaats van met beschuldigende vingertjes in het rond te wijzen. Mijn bijdrage zit in mijn website (www.webred.be). Ik ben nu de bouwstenen voor de poot ‘over namen’ aan het toevoegen. Dan kan ik die zelf gebruiken als ik de lijst familienamen aanvul, maar dat is ook bruikbaar voor de leerkrachten die in de les iets rond de opbouw en herkomst van namen willen doen. En zo draag ik mijn steentje bij. Traag maar zeker.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s